REGULAMIN ZGŁOSZENIA I UDZIAŁU W KURSIE ORAZ SZKOLENIU

 organizowanym przez

Ośrodek Kształcenia Ustawicznego TWP w Szczecinie

 1. ZGŁOSZENIE NA KURS 
 2. Zgłoszenia na kurs można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszenia dostępnego on-line na stronie twp.szczecin.pl, telefonicznie pod numerem 91 44 80 021, 91 44 89 105 lub osobiście w biurze Organizatora przy ul. Potulickiej 16 w Szczecinie, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. 
 3. Warunkiem udziału w kursie jest dokonanie wpłaty za kurs najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. 
 4. W przypadku dokonania zgłoszenia po terminie, o którym mowa w punkcie 2 Organizator ma prawo wyznaczyć osobie zgłoszonej indywidualny termin dokonania wpłaty. 
 5. Opłatę za kurs można wnieść na konto Organizatora o numerze: 16 1240 3930 1111 0000 4228 7629 lub w kasie biura Organizatora przy ul. Potulickiej 16 w Szczecinie, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. 
 6. Zgłoszenie się na kurs oraz dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 7. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA KURSU 
 8. Uczestnik kursu ma obowiązek systematycznego oraz punktualnego uczęszczania na zaplanowane zajęcia. 
 9. Uczestnik kursu, który systematycznie bierze udział w zajęciach otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu. 

III. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KURSIE 

 1. Informację o rezygnacji z kursu należy w formie pisemnej przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem pod numer: 91 44 80 021, najpóźniej na 5 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. 
 2. W przypadku rezygnacji na mniej niż 5 dni przed terminem rozpoczęcia kursu Organizator ma prawo obciążyć osobę zgłoszoną kosztami w wysokości 50% wniesionej przez nią opłaty za kurs. 
 3. W przypadku rezygnacji z kursu w dniu jego rozpoczęcia bądź nie przybycia na kurs Organizator ma prawo obciążyć osobę zgłoszoną kosztami w wysokości 100% wniesionej przez nią opłaty za kurs. 
 4. ZMIANA TERMINU KURSU 
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu kursu najpóźniej na 1 dzień przed jego planowanym terminem rozpoczęcia, o czym zobowiązuje się poinformować osobę zgłoszoną, która dokonała opłaty za kurs, telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres/telefon podany w zgłoszeniu. 
 6. W sytuacji, o której mowa w punkcie 1 Organizator skontaktuje się z osobą zgłoszoną w celu ustalenia nowego terminu kursu, a opłata za kurs wniesiona przez osobę zgłoszoną zostanie jej niezwłocznie zwrócona. Za zgodą osoby zgłoszonej, wniesiona opłata może być przesunięta na poczet innego kursu.
 7. ODWOŁANIE KURSU 
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu w dniu jego rozpoczęcia lub w każdym następnym dniu jego trwania z przyczyn od niego niezależnych tj. nagła choroba lub wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie kursu lub jego kontynuowanie. 
 9. W sytuacji, o której mowa w punkcie 1 Organizator skontaktuje się z uczestnikiem kursu w celu ustalenia nowego terminu kursu. 
 10. Opłata za kurs wniesiona przez osobę zgłoszoną zostanie jej niezwłocznie zwrócona w wysokości proporcjonalnej do liczby godzin zajęć, które nie zostały zrealizowane. Za zgodą osoby zgłoszonej, wniesiona opłata może być przesunięta na poczet innego kursu.
 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 12. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych podmiot realizujący kształcenie zobligowany jest do ewidencji wydanych zaświadczeń, zawierającej imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby, której wydano zaświadczenie.
 13. Uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez TWP swoich danych osobowych udostępnianych podczas realizacji kursu w celach komunikacyjnych, dydaktycznych (w tym wydanie zaświadczenia zgodnego ze wzorem MEN), statystycznych oraz sprawozdawczości wobec organów nadzorujących działalność TWP. 
 14. Uczestnik ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie przez TWP udostępnionych danych osobowych dla celów informowania o akcjach promocyjnych oraz aktualnej ofercie szkoleniowo-edukacyjnej za pomocą poczty elektronicznej na podany adres e-mail.
 15. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania, na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Klauzula informacyjna:

 • Ośrodek Kształcenia Ustawicznego TWP w Szczecinie zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
 • Ośrodek Kształcenia Ustawicznego TWP w Szczecinie oświadcza, że podjął wszelkie środki zabezpieczające, wymagane przepisami prawa, w tym w szczególności przewidziane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Podmiot, którego dane dotyczą ma prawa dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma możliwość wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania przeniesienia tych danych.
 • O każdym wypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych Administrator Danych Osobowych niezwłocznie poinformuje osobę, której naruszenie dotyczy.
 • Osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane przestaną być przetwarzane przez Administratora po okresie przedawnienia wzajemnych zobowiązań lub po upływie okresu, przez który przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji. Podmiot, którego dane dotyczą ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, a w przypadku jej wycofania zostaną usunięte, jednakże nie wcześniej niż po okresie przedawnienia wzajemnych zobowiązań lub po upływie okresu, przez który przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji.

 

Podstawa prawna: art. 4 pkt 11, art. 7ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.